Στρατηγικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός για την Κρήτη

Αναπτυξιακές προτεραιότητες και προτάσεις για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Η Κρήτη έχει χαρακτηριστεί ως ο τόπος των αντιθέσεων. Μαζί με τα χαρακτηριστικά της άναρχης και μη ορθολογικής ανάπτυξης, συνυπάρχουν και όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά, εκείνα που μπορούν να μετατρέψουν την Κρήτη σε ένα νησί πρότυπο ανάπτυξης. Η παρατεταμένη κρίση επιβάλλει την εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων οι οποίες θα οδηγήσουν σε ένα μοντέλο ανάπτυξης, αυτό της τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης.

Το αναπτυξιακό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει:

 • στην ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και την έξοδο από την κρίση με επενδύσεις, ενίσχυση της διασύνδεσης και του εξαγωγικού χαρακτήρα των δυναμικών τομέων όπως του αγροδιατροφικού, πολιτισμού, τουρισμού, περιβάλλοντος και οικονομίας της γνώσης.
 • σε παρεμβάσεις που με όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς θα επιδιώκουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Ηρακλείου συγκεντρώνει το 50% (300 χιλιάδες) περίπου του συνολικού πληθυσμού, αποτελεί κύρια πύλη εισόδου (αεροδρόμιο Ηρακλείου Ν. Καζαντζάκης, Λιμάνι Ηρακλείου), οικονομικό κέντρο (τουριστική ανάπτυξη και αγροτική παραγωγή), κέντρο πολιτισμού (Κνωσός, Φαιστός, Γόρτυνα, Μουσείο Ηρακλείου) αλλά και κέντρο παραγωγής γνώσης και καινοτομίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΙΤΕ, ΤΕΙ ΕΛΚΕΘΕ, ΕΛΓΟ Δήμητρα κλπ). Ωστόσο στην ΠΕ Ηρακλείου είναι εμφανείς οι περιορισμοί, λόγω της νησιωτικότητας, όπως το αυξημένο κόστος μεταφοράς, η στενότητα των φυσικών πόρων, αλλά και οι αδυναμίες που η ΠΕ Ηρακλείου «κουβαλάει» από τη μία προγραμματική περίοδο στην άλλη όπως, η έλλειψη σύγχρονου οδικού δικτύου, οι ελλείπεις κοινωνικές υποδομές στην ενδοχώρα, η μη ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων αλλά και των αποβλήτων, η άναρχη ανάπτυξη των τουριστικών ζωνών αλλά και του αστικού περιβάλλοντος (πόλη Ηρακλείου).

Η Κρήτη και κατά συνέπεια η ΠΕ Ηρακλείου ως νησιωτική περιοχή εμφανίζει υψηλό «δείκτη ευπάθειας» στις μελλοντικές προκλήσεις (κλιματική αλλαγή, παγκοσμιοποίηση, ενέργεια, προσφυγικό, μετανάστευση) γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη άμεσης υιοθέτησης προσεγγίσεων που δε θα λαμβάνουν υπόψη τους μόνο τα υφιστάμενα αναπτυξιακά κενά αλλά θα μπορούν να εισάγουν μια νέα αναπτυξιακή δυναμική η οποία θα μετατρέψει πολλά χαρακτηριστικά του νησιού σε συγκριτικά πλεονεκτήματα και θα προετοιμάζει την τοπική οικονομία με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός μιας οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιώσιμης ανάπτυξης του νησιού βασισμένη στα χαρακτηριστικά της περιοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από ξεκάθαρο χάρτη πορείας για την επίλυση των βασικών προβλημάτων του Νησιού και κατά συνέπεια του Ηρακλείου καθώς και των μεγάλων αναπτυξιακών έργων όπως ΒΟΑΚ, αεροδρόμιο Καστελίου, Ενεργειακή διασύνδεση, Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, διαχείριση υδάτινων πόρων.

Συνοπτικά μπορεί να αναφερθεί ότι οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις μπορούν να εστιαστούν χωρικά σε περιοχές:

α) Αγροτικές και παράκτιες περιοχές όπου η ανάγκη για παραγωγική ανασυγκρότηση συνδέεται με την ανάγκη σύνδεσης του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό και την πρόσβαση σε κοινωνικές υποδομές

β Αστικές – περιαστικές περιοχές με θύλακες φτώχειας, ανεργίας, υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος. Οι περιοχές αυτές καταγράφουν ιδιαίτερη ανάγκη για δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, διασύνδεσης του τουρισμού με τον πολιτισμό, καταπολέμησης της ανεργίαςß και πρόσβαση χωρίς αποκλεισμούς σε κοινωνικές υπηρεσίες.

 

Οριζόντια και στις δύο κατηγορίες περιοχών καταγράφονται σημαντικές απαιτήσεις για ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων ιδιαίτερα των υδάτινων καθώς και αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

 1. Ορθολογική οργάνωση του πρωτογενούς τομέα σε όλες τις φάσεις παραγωγικής διαδικασίας (παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και διακίνηση) είναι απαραίτητη για την επιβίωση του τομέα που κινδυνεύει όχι μόνο από τα χαμηλά εισοδήματα (λόγω κυρίως τις λάθος επιλογές του παρελθόντος για τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων) που αποθαρρύνουν τη συνέχιση της συστηματικής απασχόλησης αλλά και από την γήρανση του πληθυσμού. Η ΕΜΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) θα πρέπει να επικεντρωθεί στην εφαρμογή δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης βασισμένη στα χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής. Ιδιαίτερη σημασίας είναι η ενίσχυση του Προγράμματος εγκατάστασης ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ, το Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας, Τυποποίησης, προώθηση εξαγωγών, Leader, Δράσεις ΠΕΠ – Κρήτης για τον αγροτικό τομέα.
 2. Κινητοποίηση του τοπικού δυναμικού με στήριξη του από κεντρικούς η άλλους φορείς για την ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Εάν δεν υπάρξει ουσιαστική συμμετοχή του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού στην όλη διαδικασία, με ξεκάθαρους στόχους και πλήρη ορθολογική αξιοποίηση των τοπικών πόρων (ανθρώπινων, φυσικών και οικονομικών) των τοπικών εμπειριών και δεξιοτήτων, εάν δηλαδή δεν έχουμε μια ενδογενή ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης, η διαδικασία θα είναι καταδικασμένη. Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι δράσεις που θα υποστηριχθούν στα πλαίσια της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), της στήριξης και δημιουργίας Ομάδες παραγωγών, Συνεταιρισμοί αλλά και απο τις δράσεις προώθησης της Οικοτεχνίας
 3. Αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσω της ενίσχυσης δραστηριοτήτων έρευνας και εισαγωγής καινοτομιών σε όλους τους τομείς (Πρωτογενής, Μεταποίηση, Υπηρεσίες) – Δράσεις διασύνδεσης επιχειρήσεων με ερευνητικά ιδρύματα – Έξυπνη εξειδίκευση – καινοτόμα επιχειρηματικότητα.

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ανάδειξη και προστασία του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πλούτου. Η πολιτική των προηγούμενων δεκαετιών απο τις οποίες για το βραχυπρόθεσμο όφελος θυσιάστηκαν μακροχρόνιες προοπτικές του νησιού θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι είχε ημερομηνία λήξης τόσο στον τομέα του τουρισμού όσο και στον αγροτικό τομέα. Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, η Κρήτη εξακολουθεί να είναι ένας από τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας και κατέχει ανταγωνιστική θέση διεθνώς, αφού παρέχει υψηλού επιπέδου τουριστικά προϊόντα. Παράλληλα, έχει όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξει νέες μορφές τουρισμού (εναλλακτικός, αγροτουρισμός, Ιατρικός, γαστρονομικός, θρησκευτικός, φυσιολατρικός, κ.ά.) και να διευρύνει χωρικά και χρονικά την κατανομή της τουριστικής βιομηχανίας, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό και τους άλλους παραγωγικούς τομείς της περιφέρειας. Άμεση ανάγκη για αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων για την αναβάθμιση του μαζικού τουρισμού και την δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων. Σήμερα κύρια πρόκληση για τον τομέα του τουρισμού, αποτελεί η αειφόρος δραστηριότητα και ανάπτυξη καθώς και η προώθηση και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού τόσο στην ενδοχώρα καθώς και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Έμφαση στην δημιουργία Μαρίνων, καταδυτικών πάρκων, και ανάδειξη του φυσιολατρικού, γαστρονομικού, εκκλησιαστικού, αθλητικού κλπ μορφών τουρισμού.

Αρχαιολογικοί χώροι. Παρεμβάσεις για την στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ώστε να στηριχθεί το τουριστικό προϊόν και η επέκταση της τουριστικής περιόδου. Έμφαση στην ανάδειξη του Μινωικού πολιτισμού. Διευκόλυνση στην πρόσβαση και επισκεψημότητα στο αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού (πιλοτική εφαρμογή ηλεκτρονικού εισιτηρίου καθώς και παρεμβάσεις για την ασφάλεια στους χώρους αναμονής των επισκεπτών).

Η δυνατότητα παραγωγής προϊόντων άριστης ποιότητας, η οποία οφείλεται στη σχέση των προϊόντων με τις πολυποίκιλες κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες του νησιού. Το χαρακτηριστικό αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε συνδυασμό, με την παγκόσμια πλέον, αναγνώριση της κριτικής διατροφής Η διασύνδεση του Τουρισμού- Πολιτισμού με την Κρητική διατροφή αποτελεί ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας αφού διαφοροποιεί και προσθέτει προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν.

 

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Έμφαση στις οργανωτικές παρεμβάσεις και συμπληρωματικές δράσεις για την ολοκλήρωση και αξιοποίηση όσων έργων έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται και παραμένουν ημιτελή από προηγούμενες δεκαετίες με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα (πχ Δρόμος Μεσαράς, ολοκλήρωση κόμβων, αθλητικών εγκαταστάσεων, κοινωνικών υποδομών.

Η ανακήρυξη αναδόχου για το αεροδρόμιο Καστελίου, ανοίγει την αυλαία των έργων 3ης γενιάς και δίνει «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελληνική Οικονομία και τη χώρα.

Ουσιαστικές παρεμβάσεις στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» ώστε να υποστηρίξει πλήρως τους επισκέπτες που έρχονται κυρίως κάθε καλοκαίρι ώστε να τους παρέχει αξιόπιστα τις απαιτούμενες υπηρεσίες. Άμεση παραχώρηση και αξιοποίηση της Δημόσιας περιουσίας για την απρόσκοπτη λειτουργία του αεροδρομίου.

Αρδευτικά δίκτυα που θα επιτρέψουν την αξιοποίηση ήδη ολοκληρωμένων φραγμάτων όπως φράγμα Πλακιώτισσας, Πανοράματος.

Αναβάθμιση εμπορικού λιμένα Ηρακλείου. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ελλάδας με σημαντική γεωστρατηγική θέση καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα που δυσχεραίνουν την αποτελεσματική λειτουργία του εμπορικού τμήματος και εμποδίζουν την αύξηση διακίνησης επιπλέον εμπορευμάτων, άρα και την αύξηση εσόδων

Εκτροπή του Πλατύ ποταμού και προώθηση ώριμων εγγειοβελτιωτικών έργων και λιμνοδεξαμενών (Αμιρών, Ασιτών –Πρινιά)

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

Έμφαση στην υλοποίηση παρεμβάσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα με στόχο τη μείωση των υψηλών ποσοστών ανεργίας, περιορισμού της σχολική διαρροής, μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (πχ ROMA).

Στοχευμένες δράσεις ενίσχυσης της καινοτόμας επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης νέων επιστημόνων με στόχο την ανακοπή της φυγής στο εξωτερικό επιστημονικού δυναμικού(Brain Drain).

Εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διαπιστώνονται ανάγκες αναβάθμισης η/και συμπλήρωσης των υποδομών στα αστικά και ημιαστικά κέντρα της ΠΕ προκειμένου να (α) καλυφθεί το έλλειμμα κατάλληλων χώρων στέγασης νηπιαγωγείων και γενικά σχολείων υποχρεωτικής εκπαίδευσης (β) εξασφαλιστεί η ασφάλεια των κτιρίων σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό

Ειδικά για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθειά μας που έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε αύξηση του αριθμού των θέσεων (από 70.000 το 2015, σε 100.000 το 2017). Επιπλέον προβλέπεται δημιουργία 1.800 νέων σταθμών κατά την διετία 2019-2020, που μεταφράζονται σε 45.000 νέες θέσεις για παιδιά.

Ενδογενής, ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη για την ύπαιθρο με έμφαση της συνθήκες διαβίωση των κατοίκων και βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Leader και Leader αλιείας.

Έμφαση στην πρόσβαση των μεταναστών και προσφύγων στην οικονομική και κοινωνική διαδικασία.

 

ΥΓΕΙΑ

Στα πλαίσια της Ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, εντάσσεται και ο Τομέας της Υγείας, καθώς σημαντικές παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε αυτή τη κατεύθυνση.

ΕΚΑΒ – ΤΟΜΥ. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αναβάθμισης παροχής υπηρεσιών υγείας, ώστε να έχει κάθε πολίτης πρόσβαση, προχωρούν οι προσλήψεις σε διασώστες και η ένταξη νέων ασθενοφόρων. Ιδρύονται μέχρι τέλος του χρόνου οι Τοπικές Μονάδες Υγείας, που στόχο έχουν όχι μόνο την εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και την αποσυμφόρηση των Νοσοκομείων.

Ελλείψεις σε διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ στο Ηράκλειο. Επίσπευση δημιουργίας Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας, με σκοπό να αποσυμφορηθούν οι Μ.Ε.Θ.

 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας η Κρήτη διαθέτει σημαντικές υποδομές (Πανεπιστήμιο, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ΤΕΙ κλπ) γι΄ αυτό και η συμμετοχή της στους βασικούς δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας είναι υψηλότερη από άλλων περιφερειών. Η υπάρχουσα τεχνογνωσία και οι εμπειρίες που συσσωρεύτηκαν, προσδίδουν στην Κρήτη ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και δημιουργούν ευκαιρίες για διάχυση γνώσεων και πρακτικών στους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων όπως είναι η υγεία και η ασφάλεια του πληθυσμού, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στον πρωτογενή τομέα . Δράσεις Έξυπνης Εξειδίκευσης

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Κρήτη εμφανίζει μεγάλο αναξιοποίητο πλεονέκτημα στον τομέα του περιβάλλοντος και του πολιτισμού. Η ΠΕ Ηρακλείου διαθέτει πλούσιο φυσικό και δομημένο περιβάλλον (περιοχές Natura 2000, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, φαράγγια, τοπία, παραδοσιακοί οικισμοί, κ.λ.π) καθώς και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά σε όλους τους τομείς και για όλες τις ιστορικές περιόδους. Υπάρχουν πολλά περιθώρια αξιοποίησης του πολιτιστικού πλούτου της Κρήτης καθώς μπορεί να συνδεθεί με άλλα δυναμικά χαρακτηριστικά της περιοχής (πχ φυσικό περιβάλλον, τοπικά προϊόντα).

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Οι νέες ευνοϊκές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια (νέοι στόχοι παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας –ΑΠΕ-, πρόγραμμα περιορισμού των εκπομπών CO2, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, εξέλιξη τεχνολογίας ΑΠΕ κ.λ.π) ανοίγουν σημαντικές προοπτικές στη Κρήτη. Οι προοπτικές αυτές ενισχύονται από την αδιαμφισβήτητη ύπαρξη πλούσιου δυναμικού, το οποίο επιτρέπει τη στήριξη μιας ενεργειακής πολιτικής ΑΠΕ με δυνατότητα ευελιξίας και συνέχειας. Οι ρυθμοί ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος στην Κρήτη θα παραμείνουν υψηλοί (μεγαλύτεροι του εθνικού μέσου όρου). Για τον λόγο αυτό απαιτείται η άμεση εφαρμογή του περιφερειακού ενεργειακού προγραμματισμού.

Επίσπευση εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων που απαιτούνται ώστε ο ΑΔΜΗΕ να ολοκληρώσει μέχρι το 2019 την ενεργειακή διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου

Διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου με το μεγάλο καλώδιο, έργο που αναμένεται να ξεκινήσει το 2019 και να ολοκληρωθεί έως το 2022

 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 1. Αναφορικά με τα έργα του ΒΟΑΚ, θα πρέπει να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει
 2. Ενίσχυση οδικής ασφάλειας του ΒΟΑΚ μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του.
 3. Ολοκλήρωση εργασιών του Κάθετου Οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσαρά
 4. Κατασκευή του Αεροδρομίου Καστελίου. Έως την ολοκλήρωση της κατασκευής του, κρίνονται αναγκαίες παρεμβάσεις στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου, Νίκος Καζαντζάκης
 5. Δομημένο Περιβάλλον (αυθαίρετα). Άμεση εφαρμογή των νέων διατάξεων του Νομοσχεδίου
 6. Ολοκληρωμένος Στρατηγικός Σχεδιασμός για Διαχείριση Υδάτινων Πόρων. Να μπουν σε προτεραιότητα υλοποίησης τα ώριμα έργα της ΠΕ Ηρακλείου που αφορούν στην διαχείριση υδάτινων πόρων, που λόγω και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειψυδρία και την υπεράντληση των υδάτινων πόρων, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ολοκλήρωσης μελετών και κατασκευής λιμνοδεξαμενών και φρυαγμάτων, όπως Αμιρών, Αγ. Βασιλείου, Εκτροπή του Πλατύ Ποταμού κλπ. Επιπλέον, επιτακτική ανάγκη είναι και η αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης. Στον Δήμο Ηρακλείου, αλλά και σε δήμους στην ενδοχώρα του Νομού, καταγράφονται σημαντικές απώλειες ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι λόγω παλαιότητας αυτών, μάλιστα σε πολλά σημεία υπάρχουν ακόμα και αμιαντοσωλήνες.
 7. Άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το εμπορικό λιμάνι του Ηρακλείου. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ελλάδας με σημαντική γεωστρατηγική θέση καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα που δυσχεραίνουν την αποτελεσματική λειτουργία του εμπορικού τμήματος και εμποδίζουν την αύξηση διακίνησης επιπλέον εμπορευμάτων, άρα και την αύξηση εσόδων
 8. Ελλιπής έως ανύπαρκτος ο εκλεκτικός μηχανισμός πάταξης της εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας. Δεν λειτουργεί η ΕΥΠΕΑ Κρήτης από τον Σεπτέμβριο του 2010.
 9. Επίσπευση απονομής συντάξεων. Λήψη μέτρων, όπως ενίσχυση στελεχιακού δυναμικού, αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και αντιμετώπιση γραφειοκρατικών δυσλειτουργιών. (Υ.Α. 61502/3399/2016)
 10. Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της παρουσίας λαγοκέφαλων. Αντιμετώπιση προβλήματος που πλήττει τους αλιείς της Κρήτης
 11. Ενίσχυση των φυτιογειονομικών ελέγχων για την θωράκιση της ελαιοκαλλιέργειας (XYLELLA)
 12. Ενίσχυση του προγράμματος των Νέων Γεωργών
 13. Συμπερίληψη της Κρήτης στην ΚΥΑ για τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα επόμενα έτη (ΚΥΑ Αριθμ. 4872/105, ΦΕΚ Β’ 398/13-2-17)
 14. Αρχαιολογικοί χώροι. Παρεμβάσεις για την στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ώστε να στηριχθεί το τουριστικό προϊόν και η επέκταση της τουριστικής περιόδου
 15. Ένταξη στην UNESCO του Μινωικού Πολιτισμού
 16. Αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών του προγράμματος δακοκτονίας.
 17. Βιολογικές καλλιέργειες. Δεν εντάχθηκαν κτηνοτρόφοι και μεγάλος αριθμός καλλιεργητών,
 18. Δασικοί Χάρτες
 19. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας,

 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ)

 1. Ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας, και Βοήθειας στο Σπίτι
 2. Διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ _ ΑμεΑ,
 3. Επαναπροσδιορισμός κριτηρίων ΚΑΠ. Το πληθυσμιακό κριτήριο σε ποσοστό άνω του 92% οδηγεί σε αδικίες και στρεβλώσεις σε βάρος μικρών δήμων.
 4. Σημαντική έλλειψη προσωπικού ιδίως εξειδικευμένου, επιστημονικού και υποστελέχωση υπηρεσιών ιδίως των τεχνικών υπηρεσιών. Αναγκαία η πρόσληψη προσωπικού για την στοιχειώδη λειτουργία των δήμων.
 5. Συμβασιούχοι δήμων.
 6. Επαναδημιουργία της ΤΥΔ (Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου) για να βοηθηθούν οι μικρότεροι δήμοι σε μελέτες και έργα.
 7. Αντιμετώπιση- μείωση της γραφειοκρατίας, κωδικοποίηση νομοθεσίας.
 8. Νομοθετική πρόβλεψη για δημιουργία ΤΟΕΒ όπου δεν υπάρχουν για μεταφορά της άρδευσης από τους δήμους
 9. Άμεση επαφή και διάλογος των Υπουργείων με τους Δημάρχους και τις ΠΕΔ
 10. Κλήσεις σε ενοικιαζόμενα. Αδυναμία είσπραξης από τα πρόστιμα σε τουρίστες. Αλλαγή νομοθετικού πλαισίου.
 11. Αρχαιολογία. Καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων υποδομής.

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

Δήμος Ηρακλείου

 1. Αξιοποίηση μέσω Παραχώρησης εκτάσεων από Στρατόπεδα Μπετεινάκη για ανέγερση διδακτηρίου
 2. Φράγμα ‘Λαδούκος’. χρόνιο αίτημα για κατασκευή του εν λόγω έργου που συμβάλλει σημαντικά τόσο στην αντιπλημμυρική προστασία του ποταμού Γιόφυρου όσο και στην αντιμετώπιση των αρδευτικών αναγκών ενός μεγάλου τμήματος της αγροτικής περιοχής του Δήμου Ηρακλείου
 3. Κατασκευή του νέου δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου
 4. Αντικατάσταση δικτύου υδροδότησης πόλης. (δέσμευση Τσίπρα – Χαρίτση)
 1. Στέγαστρο Παγκρητίου Σταδίου.
 2. Μετεγκατάσταση Ρομά απο τον Καταυλισμό της Αλικαρνασσού
 3. Κληροτεμάχια στη Ν. Αλικαρνασσό και ιδιοκτησιακό καθεστώς. Νομοθέτηση δυνατότητας εξαγοράς ακινήτου από κατοίκους σε προσιτό κόστος.
 4. Αναβάθμιση αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκη με την παραχώρηση στην ΥΠΑ 26 στρεμμάτων από την πρώην 126 Σμηναρχία.

 

Δήμος Αρχανών Αστερουσίων

 1. Πρόβλημα με ανεξέλεγκτη βόσκηση
 2. Υπεράντληση από γεωτρήσεις που στραγγίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Πρέπει να υπάρξει διαχείριση των υδάτινων πόρων συνολικά για όλη την Κρήτη.

 

Δήμος Βιάννου

Διάφορα έργα (οδοποιίας, φράγματα, λιμνοδεξαμενές με προτεραιότητα το φράγμα Αμιρών – Αγ. Βασιλείου ).

 

Δήμος Γόρτυνας

Αρχαίο Θέατρο Γόρτυνας ολοκλήρωση της Μελέτης

 

Δήμος Μαλεβιζίου

 1. Κόμβος Αγίας Πελαγίας
 2. Πρόβλημα με αυθαίρετη δόμηση
 3. Ρυπογόνες δραστηριότητες στα Ληνοπεράματα που πρέπει να απομακρυνθούν (εργοστάσιο ΔΕΗ, δεξαμενές καυσίμων, τσιμέντα κλπ).
 4. Αντιπλημμυρική προστασία. Υπάρχει μελέτη και απαιτείται χρηματοδότηση.
 5. Κεντρικός δρόμος Γαζίου. Υπάρχει ώριμη μελέτη για την ανάπλαση του.

 

Δήμος Μινώα Πεδιάδος

 1. Αεροδρόμιο Καστελιού. Να υπάρξουν δύο οδικοί άξονες σύνδεσης με το νέο αεροδρόμιο.
 2. Να υλοποιηθούν όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έργα.
 3. Να συνταχθεί ΣΧΟΑΠ πέριξ της περιοχής του νέου αεροδρομίου ώστε να μην υπάρξουν φαινόμενα άναρχης ανάπτυξης και υπερδόμησης.
 1. Αποπεράτωση του έργου “εκθετήριο σύγχρονης αγγειοπλαστικής τέχνης” Θραψανού

 

Δήμος Φαιστού

 1. Στελέχωση Πολυδύναμου Ιατρείου Τυμπακίου και Κέντρου Υγείας Μοιρών
 2. Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένης και καταπατημένης εκτάσεως στρατοπέδου «ΤΧΗ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΕΜΜ», για τη δημιουργία διοικητικού κέντρου, επένδυση ύψους 1,6 εκ ευρώ.
 3. Παράκαμψη Μοιρών. Υπάρχει ήδη ώριμη μελέτη.
 1. Ανάπλαση κεντρικού δρόμου Μοιρών. Υπάρχει σχετική μελέτη.
 2. Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Έχει κολλήσει το θέμα στην γραφειοκρατία.
 3. Εκτροπή Πλατύ Ποταμού (δέσμευση Τσίπρα- Δεκέμβριος 2016).
 1. Επιτάχυνση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της μουσειολογικής μελέτης και την έναρξη λειτουργίας του αρχαιολογικού μουσείου Μεσαράς

 

Δήμος Χερσονήσου

 1. Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών. Ανήκει στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ. Να παραχωρηθούν στο δήμο 150 στρέμματα (για επέκταση διδακτηρίων στην πρώην Αμερικάνικη βάση Γουρνών και κοινωνικές δομές)
 2. Μοτέλ Ξενία. Είναι χαρακτηρισμένο νεότερο μνημείο και δεν έχει παραχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ. Παραχώρηση στο δήμο για την αξιοποίηση του.
 3. Μαρίνα Μαλίων. Ολοκλήρωση έργων και παραχώρηση χρήσης εγκαταστάσεων μαρίνας Μαλίων από τον ΕΟΤ στο δήμο Χερσονήσου. Έχει κατατεθεί σχέδιο αξιοποίησης με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.
 4. ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Είναι ένα σύγχρονο κτίριο 2 ορόφων (400 τμ ισόγειο, 400 τμ υπόγειο 400 τμ πρώτος όροφος) που λειτούργησε 6 μήνες για τις υπηρεσίες του ΙΚΑ (Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ) και έκτοτε είναι κλειστό και παραμένει αναξιοποίητο. Προτείνεται η δημιουργία στο χώρο ενός σύγχρονου Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου.
 5. Ειρηνοδικείο Χερσονήσου. Το Ειρηνοδικείο Χερσονήσου έχει κλείσει και οι αρμοδιότητες του έχουν μεταφερθεί στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου. Παραχώρηση του κτιρίου στο δήμο για στεγαστικές του ανάγκες.
 6. Λειτουργία καταστημάτων- σφράγιση. Το κλείσιμο- σφράγισης για παραβάσεις με τη σημερινή διαδικασία από τους δήμους είναι αναποτελεσματική. Προτείνεται η σφράγιση να πραγματοποιείται φορολογικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
 7. Ενδυνάμωση- στελέχωση ΑΤ Χερσονήσου, καθώς εξυπηρετεί μια τεράστια και με μεγάλες ανάγκες τουριστική περιοχή, ιδίως τους θερινούς μήνες.
 8. Δημοτικά έργα σε αιγιαλό άνευ αδείας. Νομοθετική πρόβλεψη για δυνατότητα συντήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων μέχρι την τακτοποίηση δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας.
 9. Παραλίες. Παραχώρηση σε δήμους με σχέδιο διαχείρισης. Πρόβλημα με Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου.
 10. Τέλος διανυκτέρευσης. Να αποκτήσει ανταποδοτικότητα το τέλος. Το 65% να καταλήγει στον δήμο όπου βρίσκεται η τουριστική εγκατάσταση και το υπόλοιπο στους λοιπούς δήμους της ΠΕΔ.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.