Κανένα θέµα κατάργησης της προστασίας του προϊόντος «Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ»

Κανένα θέµα κατάργησης της προστασίας του προϊόντος «Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ» δεν έχει προκύψει, βάση της απάντησης που έδωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αποστόλου σε ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Βαρδάκη.

Όπως αναφέρει στην απάντησή του ο υπουργός, ο ΕΛ.Γ.Ο. – ∆ΗΜΗΤΡΑ, ως αρµόδια αρχή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των 105 προϊόντων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε., διενεργεί ελέγχους και χορηγεί πιστοποίηση σε επιχειρήσεις παραγωγής, συσκευασίας και εµπορίας των προϊόντων αυτών. Στόχος είναι η θωράκιση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας του συστήµατος πιστοποίησης, η προστασία των συµφερόντων των παραγωγών, η εδραίωση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών στα πιστοποιηµένα προϊόντα και η αποφυγή φαινοµένων παραπλάνησής τους.

Μέχρι στιγµής, δεν τίθεται θέµα κατάργησης της προστασίας του προϊόντος «Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ», ενώ σύµφωνα µε τα τηρούµενα στοιχεία:

    • το έτος 2015 ήταν ενταγµένες στο Μητρώο του ΕΛ.Γ.Ο. – ∆ΗΜΗΤΡΑ 20 επιχειρήσεις παραγωγής (τυροκοµεία) του προϊόντος «Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ», µε συνολική παραγωγή 2.050.366 kgr και
    • το έτος 2016 ήταν ενταγµένες 19 επιχειρήσεις παραγωγής (τυροκοµεία) του προϊόντος «Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ», µε συνολική παραγωγή 1.844.133 kgr.

Επισηµαίνεται ότι η παραπάνω µεταβολή οφείλεται αφενός στην αποχώρηση µίας επιχείρησης παραγωγής από το Μητρώο Πιστοποιηµένων επιχειρήσεων και αφετέρου σε µείωση της ετήσιας παραγωγής µιας άλλης.

Επιπλέον, η παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος στην Κρήτη δεν παρουσίασε αξιοσηµείωτες µεταβολές την τελευταία διετία, αφού το έτος 2015 ανήλθε στα 45.304.018 kgr πρόβειο και 3.926.348 kgr γίδινο και το έτος 2016 στα 46.976.283 kgr πρόβειο και 3.754.078 kgr γίδινο.

Όσον αφορά στα προγράµµατα προώθησης Αγροτικών Προϊόντων [Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1144/2014], επισηµαίνεται ότι οι ενέργειες προώθησης των αγροτικών προϊόντων (συµπεριλαµβανοµένων και των προϊόντων Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), των βιολογικών, καθώς και των προϊόντων πιστοποιηµένης ποιότητας) στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και σε τρίτες χώρες είναι σηµαντικό µέτρο για την προώθηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εν λόγω προϊόντων.

Οι δράσεις ενημέρωσης και προώθησης που ενισχύονται στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τα πλεονεκτήµατα των πιστοποιηµένων προϊόντων και των µεθόδων παραγωγής τους, καθώς και στην εξοικείωσή τους µε τα σύµβολα και τις ενδείξεις (ΠΟΠ και ΠΓΕ), προκειµένου να ενισχυθεί η ζήτηση των προϊόντων αυτών και οι εξαγωγές. Στο πλαίσιο των Κανονισµών (ΕΕ) αριθ. 3/2008 του Συµβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 501/2008 της Επιτροπής, υλοποιούνται στη χώρα µας τρία προγράµµατα τριετούς διάρκειας σχετικά µε την ενηµέρωση και προώθηση στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και σε τρίτες χώρες αγροτικών προϊόντων Π.Ο.Π. (συμπεριλαμβανομένης και της γραβιέρας Κρήτης), βιολογικών προϊόντων, καθώς και προϊόντων πιστοποιηµένης ποιότητας, συνολικού προϋπολογισµού ύψους 9.756.595 €.

Επιλέξιμοι φορείς για την υλοποίηση δράσεων προώθησης και προβολής αγροτικών προϊόντων είναι οι επαγγελµατικές ή διεπαγγελµατικές οργανώσεις, οργανώσεις παραγωγών, επιχειρήσεις ιδιωτικές συνεταιριστικές, οµάδες παραγωγών, Ν.Π.∆.∆. και συµπράξεις ή ενώσεις των προηγουµένων που είναι αντιπροσωπευτικές στον τοµέα τους.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.