Απάντηση Αποστόλου σε ερώτηση Σ. Βαρδάκη για τις ζημιές λόγω ανομβρίας-ξηρασίας σε ελαιοκαλλιέργειες της Π.Ε. Ηρακλείου

Απάντηση έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε αναφορά που κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης για την μειωμένη καρπόδεση ελαιοκάρπου που παρατηρείται στην Δήμο Βιάννου, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές του Νομού λόγω των επιπτώσεων της ανομβρίας.

Στην απάντησή του ο Υπουργός ΥπΑΑΤ κος Βαγγέλης Αποστόλου, αναφέρει ότι οι ζημιές, οι οποίες, ενδεχομένως, παρατηρούνται στις καλλιέργειες (μειωμένη καρπόδεση – μειωμένη παραγωγή) λόγω ανομβρίας – ξηρασίας, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α., αλλά μόνο οι ζημιές στην ηρτημένη παραγωγή των καλλιεργειών που προξενούνται από φυσικούς κινδύνους (βροχόπτωση, παγετό, χαλάζι κ.λπ.).
Ωστόσο, όπως αναφέρει στην απάντησή του προς τον κ. Βαρδάκη, για να ενταχθούν νέοι κίνδυνοι στους Κανονισμούς του ΕΛ.Γ.Α., θα πρέπει να τηρηθούν τα οριζόμενα, τα οποία περιγράφονται στον ν. 3877/2010, ο οποίος διέπει το θεσμικό πλαίσιο για την αγροτική ασφάλιση της χώρας.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει:
α) να προηγηθεί εκπόνηση επιστημονικής μελέτης,
β) να διενεργηθεί αναλογιστική μελέτη, στην οποία, εκτός των άλλων, θα πρέπει να καθορίζονται το ύψος της δαπάνης και ο τρόπος κάλυψής της – αλλαγή ασφαλίστρου και
γ) να εκδοθεί κατόπιν Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπου θα καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και οι όροι κάλυψης των κινδύνων που δεν περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.

∆ιευκρινίζεται ωστόσο στην απάντηση του Υπουργείου, ότι η εν λόγω διαδικασία απαιτεί τεχνική και οικονομική μελέτη για τις επιπτώσεις τόσο στις ασφαλιστικές εισφορές όσο και στη βιωσιμότητα του δημόσιου συστήματος γεωργικών ασφαλίσεων.

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α., στο πλαίσιο αλλαγής του Κανονισμού του, έχει δώσει τη δυνατότητα, μέσω της ιστοσελίδας του, να κατατεθούν προτάσεις επί του υπάρχοντος Κανονισμού από παραγωγούς, φορείς, ομάδες και συνεταιρισμούς, προκειμένου να ληφθούν υπόψη, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη νέα αναλογιστική μελέτη, με σκοπό την ένταξη νέων κινδύνων στην ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α., υλοποιώντας ένα μόνιμο αίτημα του αγροτικού κόσμου.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει στην απάντησή του ο κ. Αποστόλου, οι ζημιές στις καλλιέργειες εξαιτίας ανομβρίας – ξηρασίας δύναται να ενταχθούν σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ). Ειδικότερα, οι ζημιές που προξενούνται στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων (θεομηνίες, ακραίες δυσμενείς συνθήκες και ασθένειες), εντάσσονται σε προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρμοδιότητας ΠΣΕΑ και ενισχύονται μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού.

∆ιευκρινίζεται επίσης ότι, προκειμένου να τύχουν ενίσχυσης οι παραγωγοί για την αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας, θα πρέπει εκτός των άλλων:
α) η παραγωγή του έτους ζημιάς να έχει ζημιωθεί κατά είδος προϊόντος (καλλιέργεια), σε επίπεδο Νομού, σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση με τη μέση απόδοση των προηγούμενων τριών ετών, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) το επόμενο χρονικό διάστημα της συγκομιδής και δίδονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ),
β) να τεκμηριώνεται επιστημονικά από επιτροπή, η οποία ορίζεται από το ΥΠΑΑΤ, ότι η απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσμα μίας δυσμενούς καιρικής συνθήκης και όχι συνδυασμού πολλών,
γ) τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία να επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισμό των καιρικών συνθηκών ως δυσμενών
δ) να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμισης των ζημιών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και
ε) η ενίσχυση για ζημιές που θα προκληθούν από ξηρασία, καταβάλλεται μόνο εάν εφαρμόζεται πλήρως η οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά στη «θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» στον τομέα της γεωργίας στην Ελλάδα και εάν έχει θεσπισθεί σύστημα που να εξασφαλίζει ότι το κόστος των υπηρεσιών παροχής ύδατος στη γεωργία ανακτάται μέσω επαρκούς εισφοράς του συγκεκριμένου τομέα.

Για τη σύνταξη του σχετικού φακέλου του προγράμματος θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (πόρισμα Επιστημονικής Επιτροπής, επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία, πορίσματα περιφερειακών επιτροπών, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ∆ΑΟΚ την επόμενη χρονιά της ζημιάς κ.λπ.). Μετά τη σχετική επεξεργασία τους και εφόσον βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις, εθνικές και ενωσιακές, υποβάλλεται ο σχετικός φάκελος στα συναρμόδια Υπουργεία και στην ΕΕ για έγκριση.

Επίσης, αναφέρεται ότι το Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α Ηρακλείου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, παρακολουθεί την εξέλιξη των ελαιοκαλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε Ηρακλείου, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής του ∆ήμου Βιάννου, ως προς το μέγεθος της ενδεχόμενης ζημιάς που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας της ανομβρίας-ξηρασίας μέχρι την περίοδο της συγκομιδής τους.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η καταβολή των Κρατικών Ενισχύσεων σκοπό έχει τη συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας των παραγωγών στις γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις που υπέστησαν ζημιές, στηρίζοντας, με τον τρόπο αυτόν, την απώλεια του γεωργικού τους εισοδήματος για το επόμενο χρονικό διάστημα μετά τη ζημιά, έτσι ώστε το γεωργικό τους κεφάλαιο (φυτικό, πάγιο κ.λπ.) να επανέλθει σε παραγωγική δραστηριότητα.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.